Ondanks de constante zorg en aandacht die Green Supply bvba aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Supply bvba (ook niet via een eigen netwerk).

Green Supply bvba kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Green Supply bvba sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Green Supply bvba zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie kan door het bedrijf bewaard worden en niet aan derden worden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken. U kan de persoonlijke informatie die u heeft overgemaakt controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: info@greensupply.be.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer neem dan contact op met Green Supply bvba.