1. Aanbiedingen

Deze verkoopsvoorwaarden vernietigen alle voorgaande. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en gelden ‘af kwekerij’ te Gistel. De prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven, zijn deze prijzen netto, zonder korting, noch vracht of verpakking. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop. Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende, en de ontbrekende maten door de meest benaderende, te vervangen.

2. Bestellingen

Uit het overmaken van de bestelling blijkt dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden, die alleen en uitsluitend geldig zijn bij eventueel onverschil. De verkoper kan ten allen tijde een schriftelijk bevestigd order annuleren zonder verdere schadevergoeding, wanneer blijkt dat:

  • voorgaande facturen niet op vervaldag werden betaald,
  • bekomen referenties betreffende de aankoper onvoldoende betrouwbaar worden geacht,
  • in geval van misoogst of andere gevallen van heirkracht zoals ongunstige weersomstandigheden, aanhoudende vorstperiodes, stakingen, lockout, opstand, onmogelijk normaal vervoer, en alle andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering en expeditie uit te voeren.

Voorgaande lijst heeft een uitsluitend indicatief en in geen geval bindend karakter. Indien de aankoper zijn bestelling gedeeltelijk of totaal annuleert is hij gehouden een minimale schadevergoeding van 20% der opgezegde bestelling aan de verkoper te vergoeden. Indien de verkoper nochtans een hogere schadevergoeding eist dan 20% zal hij er recht op hebben op voorwaarde dat hij kan bewijzen dat zijn veroorzaakt verlies groter is dan 20% van de waarde van de opgezegde bestelling.

3. Garanties

Garantie betreffende de soortechtheid wordt gegeven door de verkoper. Nochtans kan, bij eventuele vergissing, het bedrag van de schadeloosstelling nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort. De verkoper kan, gezien de onmogelijkheid op de handelingen toezicht uit te oefenen, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet hergroeien van geleverde artikelen en ook niet voor het resultaat bij het forceren van om het even welke geleverde planten.

4. Leveringen en verzendingen

Alle leveringen zijn bedoeld als ter kwekerij afgenomen te Gistel en aanvaard, zodat ze reizen op risico en gevaar van de bestemmeling, zelfs wanneer francolevering is overeengekomen. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding bedoeld en vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van enige vergoeding. In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en verlies gedurende de tijd van vervoer.

Verpakkingen worden aangerekend en nooit teruggenomen. Lege kisten en paletten kunnen teruggenomen worden aan de aangerekende prijs doch verminderd met een percentage als tussenkomst voor sleet en verwerkingskosten.

5. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling ervan.

6. Betalingen

Alle facturen zijn netto betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en deze overeenkomst op de factuur is vermeld. Bij laattijdig betalen is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Het bedrag van een factuur die op haar vervaldag niet werd betaald, zal van rechtswege en enkel door het feit van het overschrijden van de betalingstermijn, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met 10% ten titel van schadebeding. De weigering een levering te betalen geeft aan de verkoper het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, de geleverde koopwaar terug te halen. Dit zonder afbreuk aan het hierboven vermelde recht op intresten of schadebeding.

7. Klachten

Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer, moet de koper zijn verhaal richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is. Alle weigeringen en klachten bij levering moeten per aangetekend schrijven binnen de 3 werkdagen volgend op de aflevering ter kennis van de verkoper gebracht worden; zoniet kan aan de weigering en /of klachten geen enkel gevolg gegeven worden door de verkoper.

8. Betwistingen

In het geval van betwisting zal enkel de Rechtbank van Oostende bevoegd zijn.

De Belgische wetgeving en haar interpretatie is beslissend.